I aktiebolagslagen finns ett låneförbud som säger att ett svenskt aktiebolag eller annat bolag i samma koncern inte får låna ut pengar eller ställa pant, borgen och garantiförbindelser till aktieägare, styrelseledamöter, vd, bolagets revisorer, närstående personer (t ex make och barn) eller närstående företag. 


Syftet är att skydda företagets borgenärer, anställda, aktieägare, leverantörer och även staten. Straffet för att överträda låneförbudet är böter eller fängelse i högst ett år. En revisor som upptäcker en överträdelse av låneförbudet ska ange detta i revisionsberättelsen, d.v.s. lämna en oren revisionsberättelse. Lagstiftaren ser alltså allvarligt på förbjudna lån och straffet kan var kännbart. I aktiebolagslagen framgår att:

 • ett förbjudet lån ska vara ogiltigt oberoende av mottagarens uppsåt eller oaktsamhet och måste därmed alltid återbetalas.
 • en säkerhet som har ställts i strid med lagens bestämmelser ska vara ogiltig bara om bolaget kan visa att mottagaren av säkerheten insett eller borde ha insett att den var olaglig (förbjudet lån).

 

Den som tar emot ett förbjudet lån ska  enligt lag återbära vad han uppburit, vilket betyder att eventuellt låneavtal är ogiltigt och lånet skall betalas tillbaka omgående. En styrelseledamot eller vd som uppsåtligen eller av oaktsamhet har medverkat till ett beslut om ett olagligt lån eller ett ställande av säkerhet, kan bli skadeståndsskyldig gentemot bolaget. Även aktieägare kan under vissa förhållanden dra på sig ett sådant ansvar. 

 

Använd ett avräkningskonto (t.ex. 2893)

Det är vanligt att man har ett avräkningskonto mellan aktiebolaget och dess ägare. Kontot krediteras när du lägger ut privata pengar för bolagets räkning och debiteras när du tar ut pengar från bolaget. Om du har ett sådant måste du hela tiden se till att det är bolaget som är skyldigt dig pengar och inte tvärtom, annat än högst tillfälligt. Om aktiebolaget har en konstant stor kassa enligt bokföringen är detta ofta ett tecken på ett förbjudet lån.

 

Förbjudna kretsen

Enligt reglerna om låneförbud får inte aktiebolag lämna penninglån till en krets personer som brukar kallas den förbjudna kretsen, nämligen

 • aktieägare
 • styrelseledamöter
 • styrelsesuppleanter
 • vd och vice vd
 • vissa närstående personer till de uppräknade personerna ovan
 • närstående - den så kallade släktkatalogen (se nedan)
 • en juridisk person över vilken en person av de ovanstående, ensam eller tillsammans med någon annan som omfattas av låneförbudet, har ett bestämmande inflytande.

 

Närstående

Som närstående räknas:

 • den med vilken aktieägaren är gift eller sambo
 • far, mor
 • farfar, farmor, morfar, mormor
 • styvfar, styvmor, fars eller mors styvfar och styvmor
 • barn, barnbarn, barns make, barnbarns make
 • makes far och mor, makes farföräldrar och morföräldrar
 • makes barn, makes barnbarn
 • syskon, makes syskon, syskons make

 

Lån till fysiska personer

De skattemässiga låneförbudsreglerna innebär att hela lånebeloppet beskattas som inkomst av tjänst för en fysisk person och tas upp under punkt 1.7 på inkomstdeklarationen (INK1). Bolaget betalar inte arbetsgivaravgifter på lånebeloppet och får inte heller göra avdrag för det (tjänsteinkomsten).

 

Läs mer

Du kan läsa mer på bl.a. Skatteverkets hemsida.